Agenda

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Business Club Maas & Waal nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 oktober 2016 om 19.30 uur bij Gasterij De Arend, Notaris Stephanus Roesstraat 28,
6645 AJ Winssen.

Subsidieoverzicht 2015/2016, concept exploitatieoverzicht 2015/2016, begroting 2016/2017 en de notulen Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2015 kunt u vanaf 30 september inzien op het besloten gedeelte van de website: www.bcmw.nl. Deze stukken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering toegelicht.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2015
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Korte terugblik op verenigingsjaar 2015/2016
5. Financieel verslag en concept begroting 2016/2017
6. Kascommissie; decharge bestuur, benoeming kascommissie 2016/2017
7. Jaarprogramma: terugblik 2015/2016, vooruitblik 2016/2017
8. PR commissie
9. Ledencommissie
10. Ondernemend Maas & Waal
11. Bestuurszaken
12. Rondvraag
13. Sluiting

Penningmeester Gerry Kocken is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Bart van Kraaij voor als haar opvolger. Indien u zich kandidaat wilt stellen, is het verzoek dit uiterlijk voor donderdag 6 oktober per mail aan te geven.

Aanwezige leden

Datum

Aanwezigen

18 leden aangemeld