Nieuws

Gemeenten Rivierenland stimuleren energiebesparing bij bedrijven

Gemeenten Rivierenland stimuleren energiebesparing bij bedrijven

Gemeenten Rivierenland stimuleren energiebesparing bij bedrijven

Het Gelders Energieakkoord (GEA) geeft richting aan de energietransitie. Niet alleen in de provincie Gelderland, maar in heel Nederland. Ook de gemeenten in regio Rivierenland staan achter dit Energieakkoord.

De energietransitie betekent een overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Daarnaast wordt gewerkt aan zo veel mogelijk energiebesparing. Zo is voor het bedrijfsleven de doelstelling 1,5% energiebesparing per jaar, met een totale energiebesparing van 7,5% in 2020. Een ambitieuze doelstelling waarvoor een samenhangende aanpak nodig is van gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en bedrijven.

Subsidie beschikbaar
Via diverse kanalen zoals VNO/NCW, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uw gemeente en de Omgevingsdienst Rivierenland, is er voor ondernemers informatie over de urgentie, de regels, de mogelijkheden en de opbrengsten van energiebesparing. Voor bedrijven die zich organiseren als collectief is er subsidie beschikbaar voor het realiseren van deze energiebesparing. Voor informatie daarover kunt u terecht bij uw gemeente. Indien de combinatie van informeren en stimuleren niet het gewenste effect heeft, wordt controle en toezicht ingezet om bedrijven in beweging te krijgen.

Wettelijke energiebesparingseisen
Gelderse bedrijven die midden- of grootverbruikers (>50.000 KWh en/of 25.000 m3) van energie zijn, moeten minimaal voldoen aan de voor hen geldende wettelijke energiebesparingseisen. Daarbij gaat het om energie besparende maatregelen met een terugverdientijd binnen vijf jaar. Per branche zijn daarvoor landelijk erkende maatregelen opgesteld. Het treffen van deze maatregelen levert een lagere energierekening op en draagt bij aan het milieu. De lijsten met erkende maatregelen staan op www.Infomil.nl of www.RVO.nl

Controle door Omgevingsdienst Rivierenland
De komende jaren gaat Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), in opdracht van de gemeenten, bij de midden- en grootverbruikers controleren of voldaan is aan de wettelijke energiebesparingseisen. Als daaraan niet is voldaan, krijgt de ondernemer het verzoek om alsnog een plan van aanpak in te dienen. Om de controleduur bij bedrijven zoveel mogelijk te beperken, krijgen de bedrijven in eerste instantie een brief met het verzoek een aantal basisgegevens toe te sturen. Na ontvangst van de gegevens wordt een afspraak gemaakt om tijdens een bezoek op locatie de benodigde maatregelen door te nemen. Bedrijvencollectieven die met elkaar al een energiebesparingstraject doorlopen, worden vooralsnog niet bezocht.

Omgevingsdienst Rivierenland
Voor en met de gemeenten werkt de ODR aan een duurzaam en veilig Rivierenland waarin inwoners en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. Dit doet de ODR voornamelijk door omgevingsvergunningen voor milieu- en bouwactiviteiten af te geven, toezicht te houden op de naleving hiervan en zo nodig handhavend op te treden. Dit zijn publiekrechtelijke taken, gebaseerd op de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).